YILLIK HAYAT SİGORTASI
Hayat sürprizlerle dolu. Güzel sürprizleri heyecanla bekliyoruz. Peki ya kötü sürprizler için hazırlıklı mıyız?

Yıllık Hayat sigortası sevdiklerinizi hayattaki kötü süprizlere karşı güvence altına alır. Siz de onları güvence altına almış olmanın huzurunu yaşarsınız.

Yıllık Hayat Sigortasının Genel Özellikleri

  • Temel teminat : Vefat teminatı.
  • 18-65 yaş arası herkes yararlanabilir.
  • Sigorta süresi 1 yıldır.
Temel Esaslar

Sigortaya Kabul Yaşı: Vefat, Kaza Sonucu Vefat, Kaza Sonucu Sakatlık ve Sürekli Sakatlık Teminatları 18-65 yaş arasındaki kişilere verilebilir.
Tehlikeli Hastalıklar Teminatı, 18-55 yaş arasındaki kişilere verilebilir. Ancak, 55 yaşından önce bu teminatı almış olan kişilere aralıksız olarak yenilenmesi kaydıyla 65 yaşına kadar teminat verilebilir.

Teminatlar

Temel Teminat

Vefat Teminatı:Sigortalının vefatı halinde sigortaya girişte seçilen sigorta bedeli (teminat) vefat tazminatı olarak poliçede yazılı menfaattar/menfaattarlara ödenir. Bu sigorta kapsamında, sigorta ettirenin/sigortalının isteği doğrultusunda Vefat Teminatına ek olarak Kaza Sonucu Vefat, Kaza Sonucu Sakatlık/Sürekli Sakatlık ve Tehlikeli Hastalıklar Teminatları da verilebilir.

İsteğe Bağlı Ek Teminatlar

İsteğe bağlı teminatlar, sigorta başvuru formunda işaretlenerek seçilmiş olması ve bu itibarla sigorta kapsamında bulunması kaydı ile geçerlidir.

İsteğe Bağlı Ek Teminatlara İlişkin Özel Hükümler
Sigorta süresi: Tüm ek teminatların süresi, tabi olduğu temel teminatın süresine eşittir.

Teminat Limiti: Kaza Sonucu Vefat, Kaza Sonucu Sakatlık ve Sürekli Sakatlık Teminat Limitlerinin Vefat Teminatına eşit olması gerekir. Tehlikeli Hastalıklar Teminatı ise en fazla Vefat Teminatı kadar verilebilir. Tehlikeli Hastalıklar Teminat Tutarı, Vefat Teminatı’ndan ve varsa ek teminatlardan daha büyük olamaz.

Sigortaya Kabul Yaşı: Vefat, Kaza Sonucu Vefat, Kaza Sonucu Sakatlık ve Sürekli Sakatlık Teminatları 18-65 yaş arasındaki kişilere verilebilir.
Tehlikeli Hastalıklar Teminatı, 18-55 yaş arasındaki kişilere verilebilir. Ancak, 55 yaşından önce bu teminatı almış olan kişilere aralıksız olarak yenilenmesi kaydıyla 65 yaşına kadar teminat verilebilir.

Sigortalı yaşı, sigorta başlangıç tarihinden sigortalı doğum tarihinin gün, ay, yıl esas alınarak çıkarılması ile bulunan gün aldığı yaşıdır.

Prim ve Teminat Para Birimi: Ek teminatların gerek prim gerekse de teminat para birimi, tabi olduğu temel teminatın para birimi cinsinden olacaktır.

Kaza Sonucu Vefat Teminatı

İşbu poliçe ile temin edilen ve poliçe süresi içinde gerçekleşen bir kaza, sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren bir sene zarfında vefatına sebebiyet verdiği takdirde, sigorta bedeli poliçede gösterilen menfaattarlara, yoksa kanuni hak sahiplerine ödenir. Kaza Sonucu Vefat Teminatı, Kaza Sonucu Sakatlık veya Sürekli Sakatlık Teminatı ile birlikte verilir.

Kaza Sonucu Sakatlık Teminatı

İşbu poliçe ile temin edilen ve poliçe süresi içinde gerçekleşen bir kaza, sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında daimi surette maluliyetine sebebiyet verdiği takdirde tıbbi tedavinin sona ermesini ve daimi maluliyetin kat’i suretle tespitini müteakip, daimi maluliyet sigorta bedeli Ferdi Kaza ve Sürekli Sakatlık Ek Teminat Özel Şartlarındaki cetvelde belirtilen oranlar dahilinde kendisine ödenir.

Sürekli Sakatlık Teminatı

İşbu poliçede gösterilen süre ve sözleşmede belirlenmiş şart ve haller içinde sigortalının derhal veya sigorta süresi içerisinde gerçekleşen kazadan itibaren 2 sene zarfında veya ilk olarak sigorta süresi içerisinde teşhis edilen hastalık nedeniyle ve teşhis tarihinden itibaren 2 sene zarfında sakat kalması halinde tıbbi tedavinin sona ermesini ve daimi maluliyetin kat’i suretle tesbitini müteakip, sürekli sakatlık sigorta bedeli yukarıdaki cetvelde belirtilen oranlar dahilinde sigortalıya ödenir. Sürekli sakatlık teminatı, kaza sonucu sakatlık teminatı ile birlikte verilmez.

Ayrıca,

Ferdi Kaza ve Sürekli Sakatlık Ek Teminat Özel Şartlarına göre Kaza Sonucu Vefat, Kaza Sonucu Sakatlık ve Sürekli Sakatlık Teminatları çerçevesinde karşılanmayan ve aşağıda açıklanan üç risk durumunda gerçekleşebilecek kazalar da ilave prim ödemek suretiyle teminat altına alınabilir:

1.Motosiklet ve takma motorlu bisiklet kullanma veya bu araçlara binme esnasında geçirilen kazalar,
2.Deprem, sel, yanardağ püskürmesi ve heyelan esnasında geçirilen kazalar,
3.Mesleki faaliyet dışında herhangi bir spor yaparken geçirilen kazalar.

Bununla beraber, Ferdi Kaza ve Sürekli Sakatlık Ek Teminat Özel Şartlarının 4 üncü maddesinin (e) bendinde belirtilen zararlar ve aynı maddenin (g) bendinde belirtilen terör ve sabotaj eylemlerine katılma hali hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler esnasında geçirilen kazalar da prim ödenmeksizin teminat altına alınmıştır.

Tehlikeli Hastalıklar Teminatı

Bu teminat, sigortalının teminat kapsamındaki hastalıklardan birine yakalanması halinde, sigortalıya poliçede belirtilen Tehlikeli Hastalıklar Teminatı’nın vefattan önce ödenmesini sağlar. Teminat kapsamına giren hastalıklardan birden fazlasının eş zamanlı olarak ortaya çıktığı durumlarda, sadece tek hastalık için ödeme yapılır.
Bu teminat tedaviyi değil satın alınan teminatı garanti etmektedir. Bu teminat (hayat sigortasına) ek teminat olarak verilir. Tek başına satılması mümkün olmayıp, hayat sigortasından bağımsız olarak herhangi bir hukuki geçerliliği yoktur.

Tehlikeli Hastalıklar Teminatına İlişkin Özel Hükümler

Muafiyet Süresi: Teminatın işlerlik kazanabilmesi için işbu teminatın satın alınmasından itibaren geçmesi gereken süreyi ifade eder.
Muafiyet süresi, işbu teminat kapsamına giren tüm hastalıklar için teminatın başladığı tarihten itibaren 91 gündür. Ancak, aralıksız yenilenen sigortalarda bu muafiyet süresi aranmaz.

Yaşama Süresi: Poliçede belirtilmek kaydıyla, teminatın işlerlik kazandığı vakalarda, rizikonun gerçekleştiği tarihten (hastalığın ilk teşhis tarihinden) itibaren tazminat ödemesinin yapılabilmesi için sigortalının hayatta kalması gereken süreyi ifade eder. Yaşama süresi, teminatın işlerlik kazandığı vakalarda, hastalığın ilk teşhis tarihinden itibaren 30 gündür.

Prim Ödemeleri

Yıllık Hayat Sigortası primleri ve bu sigortaya ek olarak verilen teminatların primleri her yıl poliçe üzerinde yazılı vadelerde ödenir ya da kredi kartından tahsil edilir. Yıl içinde prim iadesi yapılmaksızın sigortanın iptali yapılabilir.

Sigorta ettiren kimse, kesin vadeleri poliçe üzerinde belirtilen ya da yazılı olarak kendisine bildirilmiş olan prim taksitlerinin herhangi birini vade günü bitimine kadar ödemediği takdirde temerrüde düşer. Prim ödeme borcunda temerrüde düşülmesi halinde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır ve Borçlar Kanunu’nun 107’nci maddesinin 3’üncü bendi uyarınca herhangi bir mehile gerek kalmaksızın sözleşme derhal feshedilmiş olur.

Vergi Avantajı

Gider Vergisi Yönünden

Bu sigortanın teminat primleri Gider Vergisi’ne tabi değildir.

Gelir Vergisi Yönünden

a) Ücretliler Açısından

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 63/3 maddesi gereği; ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler,

  • Sigortanın Türkiye’de kain ve merkezi Türkiye’de bulunan bir sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması,
  • Sigorta priminin ödenmiş olduğunun belgelendirilmiş olması,

şartıyla gelir vergisi matrahından indirilebilmektedir.
Ödenen primlerin, gelir vergisi matrahından indirilebilmesi için ödendiği ayda elde edilen ücretin %5’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmaması gerekir.

b) Beyana Tabi Vergi Mükellefleri Açısından

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 89/1 maddesi gereği; mükelleflerin yıllık beyanname ile bildirecekleri gelirlerden şahsına, eşine ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için ödenen primler,

  • Sigortanın Türkiye’de kain ve merkezi Türkiye’de bulunan bir sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması,
  • İndirilecek sigorta prim tutarının gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması, şartıyla gelir vergisi matrahından indirilebilmektedir.

Ödenen primlerin, gelir vergisi matrahından indirilebilmesi için beyan edilen gelirin % 5’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmaması gerekir.