Sevdiklerinle birlikte, güvenle gelecek hayali kurmak Kredi Hayat Sigortası ile mümkün. Kredi Hayat Sigortası, beklenmedik bir riskle karşılaşman durumunda kredi ödemelerini garanti altına alır. Acil ihtiyaç durumunda ya da planlarını gerçekleştirmen için kredi kullandığın zaman da için rahat eder.

Neden Kredi Hayat Sigortası?

Kendin ve sevdiklerin için kurmak istediğin düzenin beklenmedik olaylar ile bozulmasını istemiyorsan kredini Kredi Hayat Sigortası ile birlikte alabilir, geleceğe güvenle bakabilirsin.

Peki, Kredi Hayat Sigortası nedir?

Kredi Hayat Sigortası; yaşam kaybı, kaza sonucu malul kalınması, işini kaybetme ve çalışma şekline göre hastanede yatılması durumunda kredi borcunun sigorta şirketi tarafından kapatılmasını amaçlar. Kredini farklı bankalardan alsan dahi sigortanı Fibaemeklilik’ten alabilir, avantajlı fiyatlarımızla ayrıcalıkları yaşamaya başlayabilirsin.

Kredi Hayat Sigortası Teminatları Nelerdir?

Kredi Hayat Sigortası hangi durumlarda kredini güvence altına alır?
Detayları buradan inceleyebilirsin.

 • Vefat Teminatı: Kredi Hayat Sigortası, vefat durumunda kredi borcu kapandıktan sonra geriye kalan sigorta tazminat bedelini poliçede belirtilen hak sahiplerine ödemeyi temin eder.
 • Kaza Sonucu Maluliyet Teminatı: Sigortalının sigorta süresi içinde geçirmiş olduğu bir kaza sonucu derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene içerisinde daimi olarak malul kalması halinde kendisine Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları’nda belirtilen maluliyet oranları cetveline göre daimi maluliyet tazminatı ödenir.
 • Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı (İsteğe Bağlı): Kaza sonucu tedavi masrafları, teminat tutarı ile sınırlı olmak üzere ödenir.
 • İstem Dışı İşsizlik / Gündelik Hastane Teminatı: Bordrolu, özel sektör çalışanları için işsiz kalma durumunda, her bir sigorta yılında maksimum 6 veya 12 ay (kredi süresi 2 yıldan az ise 6, diğerlerinde 12 defa ödeme yapılır) olmak üzere, işsizlik durumu sona erene kadar aylık olarak belirlenen teminat ödemesi gerçekleştirilir. Toplam sigorta süresi içinde kredi süresi boyunca azami 18 defa ödeme yapılabilir.
  İşsizlik tazminatı için sigorta başlangıç tarihinden itibaren 90 gün çalışmış olma, işsiz kalınan tarihten itibaren ise en az 30 gün boyunca işsizliğin devam etmesi gerekir.
  Gündelik hastane tazminatı (hastalık) için sigorta başlangıç tarihinden itibaren 90 gün sigortalılığın devamı, en az 7 tam gün aralıksız hastanede yatma koşulu ile hak kazanılır.

Sigorta Hangi Durumları Kapsamaz?

Aşağıdaki haller nedeniyle ortaya çıkan işsizlikler, işsizlik teminatının dışında kalıyor:

 • Türkiye İş Kurumu’ndan işsizlik yardımı alan kişiler kapsamında olmayanlar.
 • Sigorta ettiren tarafından sigortacıya bildirimi yapılan sigortalının bildirim tarihini takip eden, sigortacı tarafından tespit edilen ve sertifikada belirtilen bekleme süresi içinde işsiz kalması, yenileme ile alınması durumunda ise işsiz kalınan tarihten önceki sigortacı tarafından belirlenen süre boyunca ücretli olarak çalışmaması veya bu süre boyunca çalışmış olsa dahi mevcut sigortasının devam etmemesi durumunda.
 • Sigortalı, sigorta başlangıcında işsiz kalacağını biliyorsa.
 • Sigortalı, mevsimsel ve çalışmaya ara verilmesinin doğal olduğu bir işte çalışıyorsa.
 • Sigortalı, belirli projelerde çalışıyorsa ve bu projeler biterse.
 • Sigortalı, isteyerek işsiz kalmışsa veya istifa etmişse ya da emekli olmuşsa.
 • Sigortalının kusuru veya suçu sonucu işten çıkarılması söz konusu olursa.
 • Sigortalının lokavt veya grev nedenleri ile iş sözleşmesi askıya alınmış ise.
 • Savaş, düşman hareketleri, çarpışma (savaş ilan edilmiş olsun olmasın), ihtilal, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati askeri hareketler nedeniyle oluşan işsizlikler.
 • Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer atıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonlar veya radyo-aktivite bulaşmaları ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri tedbirler (bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım “füzyon” olayını da kapsayacaktır) nedeniyle oluşacak işsizlikler.
 • Deprem, yanardağ püskürmesi, sel ve su baskını, yer kayması gibi doğal afetler nedeniyle oluşacak işsizlikler.
 • Ülke çapında etkili olabilecek siyasi veya ekonomik bir olay veya benzeri herhangi bir yasal veya idari önlem nedeniyle oluşacak işsizlikler.
 • Biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak zararlar dahil olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sebebiyle meydana gelen zararlar sonucunda oluşacak işsizlikler.
 • İşsizlik teminatının alınmasını takip eden 90 günlük muafiyet süresi içinde gerçekleşen riskler.
 • İşsizlik riskinin gerçekleşmesini müteakip 30 günlük süre içinde iş bulunması halinde.
 • Bekleme süresi sonrasında risk ödemeleri aylık olarak yapılır ancak ay içinde iş bulunması durumunda ayın gününe göre işsiz kalınan süreye göre hak ediş ödenir. Kalan kısım için herhangi bir tazminat ödemesi yapılmaz.

Bilmen Gerekenler

 • Sigorta süresi, kullandığın kredinin süresine göre belirleniyor. En az 1 yıl, en çok 20 yıl bu sigortadan faydalanabilirsin.
 • 18 – 65 yaş arasındaysan ve herhangi bir bankadan kredi kullanmışsan Fibaemeklilik Kredi Hayat Sigortası’ndan yararlanabilirsin.